Τακτικού Βασιλική
E-mail:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 22510 40703
Διεύθυνση: Καβέτσου 36
Πληροφορίες: