Κυριακίδης Ευστράτιος
E-mail:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 22510 37477
Διεύθυνση: Κων/πόλεως 5
Πληροφορίες: