Κανταρτζη Φεβρωνία
E-mail:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 22510 25070
Διεύθυνση: Καβέτσου 32
Πληροφορίες: