Γαλής Αθανάσιος
E-mail:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 2251042505
Διεύθυνση: Κων/λεως 5
Πληροφορίες: